Licensvillkor:

Produkterna Matematikbanken – Gymnasieversion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 samt Matematikbanken - Åk 7–9, Version 1, 2 och 3 levereras på USB eller cd-rom, och säljs endast till utbildningsföretag, folkhögskolor, studieförbund, högskolor och skolor. Som tillval finns även pärm.

Följande licensvillkor gäller:

Matematiklärare på företag/skola med licens äger rätt att kopiera uppgifter, bilder och text ur produkterna för normal användning i undervisning och pedagogiskt arbete inom företaget/skolan. Detta innebär dock inte rätt till duplicering av pärmen, cd-romskivan eller usb-minnet i dess helhet. Inte heller får materialet helt eller delvis kopieras för att skänkas vidare eller säljas vidare i kommersiellt syfte. Att lägga ut allt eller delar av materialet på Internet är inte heller tillåtet.

Produkterna får installeras såväl på företagets/skolans datorer som på matematiklärarnas arbetsdatorer i hemmet. Installation får dock inte ske på ett sådant sätt att personer som inte är företagets/skolans matematiklärare får möjlighet att ta del av eller kopiera materialet.

Med ”matematiklärare” avses anställda matematiklärare och matematikpedagoger i företaget/skolan. Vid anställningens upphörande, upphör rätten att inneha och/eller använda materialet.

Med ”arbetsdatorer i hemmet” avses datorer i matematiklärarnas ägo som används för att fullgöra arbetet som anställd på företaget/skolan.

Med ”materialet” avses uppgifter, bilder och texter som ingår i produkterna.

Med ”normal användning” menas att matematiklärare kopierar ett begränsat urval av Matematikbankens uppgifter, bilder och texter för att konstruera övningsstenciler och prov som delas ut till eleverna. Att kopiera hela avsnitt eller mycket stora områden av uppgifter och sprida dessa bland eleverna eller på annat sätt är inte tillåtet.

Med ”företag/skola” avses ett utbildningsföretag, en folkhögskola, ett studieförbund, en högskola eller en skola belägen vid en geografisk adress. Dvs. det är inte tillåtet att köpa in en licens till en koncern, ett företag eller en kommun och sprida produkterna på flera filialer/skolor inom koncernen/företaget/kommunen. Företag/skola/kommun med flera geografiska gatuadresser (t.ex. filialer) kan köpa en utökad skollicens. Pris och villkor för en utökad skollicens fastställs individuellt mot begärd offert.


 

© Logitema